Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam
Mục sư Daniel Geroge Smith

Chương trình thánh nhạc truyền giảng tại thánh đường Cơ Đốc Phục Lâm do Mục sư Daniel Smith là diễn giả

  Bạn có phải là tín đồ “trưởng thành” của Đấng Christ không?    “KHI tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư-tưởng như con trẻ, suy-xét như con trẻ”. Sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Thật vậy, tất cả chúng ta một thời đều là những em bé phải nhờ vào […]

Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam - Vietnam Seventhday Adventist Church