17. Các Ơn Và Chức Vụ Của Thánh Linh

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Đức Chúa Trời phú trên tất cả tín hữu của Hội Thánh Ngài ở mọi thời đại các ơn Thánh Linh hầu cho mỗi người phải sử dụng trong chức vụ yêu thương nhằm đem lại lợi ích chung cho Hội Thánh và nhân loại. Ban cho qua sự tác động của Đức Thánh Linh (Đấng ban phát cho mỗi tín hữu theo ý Ngài) các ơn chu cấp mọi khả năng và chức vụ mà Hội Thánh cần để hoàn thành các nhiệm vụ được thụ phong cách thiêng liêng của mình. Theo Kinh Thánh, những ơn này bao gồm các chức vụ như là đức tin, chữa lành, tiên tri, rao báo, giảng dạy, quản trị, hòa giải, lòng trắc ẩn và sự phục vụ cũng như cứu tế hi sinh quên mình để giúp đỡ và khích lệ người khác. Một số tín hữu được Đức Chúa Trời kêu gọi và được Thánh Linh phú cho các chức năng được Hội Thánh ghi nhận nhằm trang bị các tín hữu để phục sự, để gây dựng Hội Thánh đến sự trưởng thành tâm linh và để nuôi dưỡng sự hiệp nhất của đức tin và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Khi các tín hữu sử dụng các ơn Thánh Linh này như những quản gia trung tín của ân điển đa dạng của Đức Chúa Trời, thì Hội Thánh được bảo vệ khỏi ảnh hưởng hủy diệt của giáo lý sai lạc, phát triển với một sự lớn mạnh đến từ Đức Chúa Trời và được gây dựng trong đức tin và tình yêu thương. (Công-vụ Các Sứ-đồ 6:1-7; Rô-ma 12:4-8; I Cô-rinh-tô 12:7-11, 27, 28; Ê-phê-sô 4:8, 11-16; I Ti-mô-thê 3:1-13; I Phi-e-rơ 4:10, 11).