18. Ơn Tiên Tri

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Kinh Thánh chứng thực rằng một trong các ơn của Đức Thánh Linh là tiên tri. Ơn này là một dấu hiệu nhận diện của Hội Thánh còn sót lại và chúng ta tin rằng nó được bày tỏ trong chức vụ của bà Ellen G. White. Những tác phẩm của bà phát ngôn với thẩm quyền tiên tri và đem đến sự an ủi, dẫn dắt, dạy dỗ và sửa trị cho Hội Thánh. Những bài viết ấy cũng nói rõ rằng Kinh Thánh là tiêu chuẩn mà tất cả mọi sự dạy dỗ và kinh nghiệm phải được kiểm chứng. (Dân-số Ký 12:6; II Sử-ký 20:20; A-mốt 3:7; Giô-ên 2:28, 29; Công-vụ Các Sứ-đồ 2:14-21; II Ti-mô-thê 3:16, 17; Hê-bơ-rơ 1:1-3; Khải-huyền 12:17; 19:10; 22:8, 9).