02. Ba Ngôi Đức Chúa Trời

28 Tín Điều Tháng Chín 4, 2021

Chỉ có một Đức Chúa Trời: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, một sự hiệp nhất của ba Đấng cùng sống vĩnh hằng. Đức Chúa Trời là bất tử, toàn năng, toàn tri, trên tất cả và hằng hữu. Ngài là vô hạn và vượt quá sự hiểu biết của con người, tuy vậy, Ngài được biết qua sự tự khải thị của mình. Đức Chúa Trời (Đấng là sự yêu thương) thì mãi luôn đáng được tất cả loài thọ tạo thờ phượng, tôn kính và phụng sự. (Sáng-thế Ký 1:26; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4; Ê-sai 6:8; Ma-thi-ơ 28:19; Giăng 3:16; II Cô-rinh-tô 1:21, 22; 13:14; Ê-phê-sô 4:4-6; I Phi-e-rơ 1:2).