23. Hôn Nhân Và Gia Đình

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Hôn nhân được thiết lập một cách thiêng liêng tại Ê-đen và được Đức Chúa Jêsus xác nhận để trở nên một sự kết hợp trọn đời giữa một người nam và một người nữ trong tình bầu bạn yêu thương. Đối với Cơ Đốc nhân thì lời hứa hôn nhân là [lời hứa] đối với Đức Chúa Trời cũng như đối với người phối ngẫu, và chỉ nên được bước vào lời hứa ấy giữa một người nam và một người nữ chia sẻ cùng một niềm tin. Tình yêu, đức hạnh, sự tôn trọng và trách nhiệm hỗ tương là kết cấu của mối quan hệ này, vốn để phản ánh tình yêu thương, sự thánh hóa, sự gần gũi và sự lâu bền của mối quan hệ giữa Đấng Christ với Hội Thánh Ngài. Liên quan đến việc ly hôn, Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ rằng một người ly hôn với người phối ngẫu mình—ngoại trừ lý do gian dâm—và cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình. Mặc dù một vài mối quan hệ gia đình có thể ở dưới chuẩn của sự lý tưởng, một người nam và một người nữ hoàn toàn hứa nguyện bản thân mình cho nhau trong Đấng Christ qua hôn nhân có thể có được sự hiệp nhất yêu thương qua sự dẫn dắt của Thánh Linh và sự nuôi dưỡng của Hội Thánh. Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình và có ý muốn rằng các thành viên của gia đình sẽ hỗ trợ lẫn nhau để đi đến sự trưởng thành hoàn toàn. Tăng thêm sự gắn bó trong gia đình là một trong những dấu hiệu về sứ điệp tin lành sau rốt. Những bậc làm cha mẹ phải nuôi dạy con cái mình yêu mến và vâng phục Chúa. Qua sự làm gương và qua lời nói của mình, họ phải dạy dỗ chúng rằng Đấng Christ thì yêu thương, dịu dàng và quan tâm dẫn dắt những ai mong muốn mình trở thành những chi thể của thân Ngài (gia đình của Đức Chúa Trời) mà sẽ bao gồm cả những người độc thân lẫn những người đã lập gia đình. (Sáng-thế Ký 2:18-25; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-9; Châm-ngôn 22:6; Ma-la-chi 4:5, 6; Ma-thi-ơ 5:31, 32; 19:3-9, 12; Mác 10:11, 12; Giăng 2:1-11; I Cô-rinh-tô 7:7, 10, 11; II Cô-rinh-tô 6:14; Ê-phê-sô 5:21-33; 6:1-4).