24. Chức Vụ Của Đấng Christ Trong Đền Thánh Trên Trời

Có một đền thánh ở trên trời là đền tạm thật mà do Chúa đã dựng nên chớ không phải bởi con người. Tại nơi đó, Đấng Christ thay mặt cho chúng ta thực hiện chức việc, chu cấp cho những người tin các ích lợi của sự hy sinh đền tội của Ngài, được dâng lên một lần là đủ cả trên thập tự giá. Lúc thăng thiên, Ngài đã được tấn phong như là Thầy Tế Lễ Cả vĩ đại của chúng ta và đã bắt đầu chức vụ cầu thay của Ngài vốn đã được làm mẫu bởi công việc của thầy tế lễ cả trong nơi thánh của đền thánh trên đất. Vào năm 1844, lúc cuối thời kì tiên tri về 2300 ngày, Ngài đã bước vào giai đoạn hai và cũng là giai đoạn cuối của chức vụ cầu thay của mình mà đã được tiêu biểu bởi công việc của thầy tế lễ cả trong nơi chí thánh của đền thánh trên đất. Đó là công việc phán xét điều tra vốn là một phần của việc trừ khử hoàn toàn mọi tội lỗi, được tiêu biểu bởi sự làm sạch đền thánh của người Hê-bơ-rơ thuở xưa vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội. Trong nghi thức đặc trưng ấy, đền thánh được làm sạch bởi huyết của những con sinh tế, nhưng các thứ ở trên trời đã được thanh tẩy với của lễ hy sinh trọn vẹn của huyết Đức Chúa Jêsus. Sự phán xét điều tra bày tỏ cho các thánh thông sáng của thiên đàng những ai trong vòng kẻ chết là ngủ trong Đấng Christ và do đó, trong Ngài, được thấy rằng xứng đáng dự phần trong sự phục sinh thứ nhất. Nó cũng bày tỏ những ai trong vòng những người còn sống đang ở trong Đấng Christ, gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus, và trong Ngài, do đó, sẵn sàng để được biến hóa vào trong nước đời đời của Ngài. Sự phán xét này minh chứng sự công bình của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi những ai tin nơi Đức Chúa Jêsus. Nó cũng tuyên bố rằng những ai giữ được sự trung tín với Đức Chúa Trời sẽ nhận được nước [Ngài]. Việc hoàn tất chức việc này của Đấng Christ sẽ đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ ân điển dành cho con người trước sự Đến Lần Thứ Hai. (Lê-vi Ký 16; Dân-số Ký 14:34; Ê-xê-chi-ên 4:6; Đa-ni-ên 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Hê-bơ-rơ 1:3; 2:16, 17; 4:14-16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19-22; Khải-huyền 8:3-5; 11:19; 14:6, 7, 12; 20:12; 22:11, 12).