25. Sự Đến Lần Thứ Hai Của Đấng Christ

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ là niềm hi vọng phước hạnh của Hội Thánh, là đỉnh điểm vĩ đại của phúc âm. Sự đến của Đấng Cứu Chuộc sẽ là thực tế, cá nhân*, có thể thấy được và toàn cầu. Khi Ngài trở lại, người công bình đã chết sẽ được phục sinh và cùng với những người công bình còn đang sống sẽ được biến hóa và cất lên trời, nhưng người không công bình sẽ chết. Sự ứng nghiệm hầu hết các lời tiên tri, cùng với tình trạng hiện tại của thế giới, cho thấy rằng sự đến của Đấng Christ là gần kề. Thời điểm của sự kiện ấy đã không được tiết lộ, chính vì thế chúng ta được kêu gọi phải sẵn sàng trong mọi lúc. (Ma-thi-ơ 24; Mác 13; Lu-ca 21; Giăng 14:1-3; Công-vụ Các Sứ-đồ 1:9-11; I Cô-rinh-tô 15:51-54; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; 5:1-6; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-10; 2:8; II Ti-mô-thê 3:1-5; Tít 2:13; Hê-bơ-rơ 9:28; Khải-huyền 1:7; 14:14-20; 19:11-21).