26. Sự Chết Và Sự Phục Sinh

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời (Đấng duy nhất là bất tử) sẽ ban sự sống đời đời cho những người được cứu chuộc của Ngài. Cho đến ngày đó, thì sự chết là một trạng thái vô ý thức đối với tất cả mọi người. Khi Đấng Christ (Đấng là sự sống của chúng ta) xuất hiện, thì những người công bình được phục sinh và những người công bình còn đương sống sẽ được biến hóa và cất lên để gặp Chúa của mình. Sự phục sinh lần thứ hai (sự phục sinh của những kẻ không công bình) sẽ diễn ra sau đó một ngàn năm. (Gióp 19:25-27; Thi-thiên 146:3, 4; Truyền-đạo 9:5, 6, 10; Đa-ni-ên 12:2, 13; Ê-sai 25:8; Giăng 5:28, 29; 11:11-14; Rô-ma 6:23; I Cô-rinh-tô 15:51-54; Cô-lô-se 3:4; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17; I Ti-mô-thê 6:15, 16; Khải-huyền 20:1-10).