06. Sự Sáng Tạo

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh sự miêu tả lịch sử và đáng tin về hoạt động sáng tạo của Ngài. Ngài đã tạo dựng vũ trụ và trong một sự sáng tạo sáu ngày gần đây*, Chúa đã làm nên “trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó” và đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Như vậy Ngài đã thiết lập ngày Sa-bát như một kỷ niệm vĩnh viễn về công việc mà Ngài đã thực hiện và hoàn tất trong sáu ngày theo nghĩa đen, để rồi cùng với ngày Sa-bát cấu thành cùng một đơn vị thời gian mà ngày hôm nay chúng ta gọi là một tuần lễ. Người nam và người nữ đầu tiên (được tạo dựng trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời như là đỉnh điểm của sự sáng tạo) được ban cho quyền cai trị trên thế giới, và được giao trọng trách chăm sóc nó. Khi thế giới được hoàn tất thì “rất tốt lành”, rao báo sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. (Sáng-thế Ký 1-2; 5; 11; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11; Thi-thiên 19:1-6; 33:6, 9; 104; Ê-sai 45:12, 18; Công-vụ Các Sứ-đồ 17:24; Cô-lô-se 1:16; Hê-bơ-rơ 1:2; 11:3; Khải-huyền 10:6; 14:7).