28 Tín Điều

Kinh Thánh chứng thực rằng một trong các ơn của Đức Thánh Linh là tiên tri. Ơn này là một dấu hiệu nhận diện của Hội Thánh còn sót lại và chúng ta tin rằng nó được bày tỏ trong chức vụ của bà Ellen G. White. Những tác phẩm của bà phát ngôn với thẩm quyền tiên tri và đem đến sự an ủi, dẫn dắt, dạy dỗ và sửa trị cho Hội Thánh. Những bài viết ấy cũng nói rõ rằng Kinh Thánh là tiêu chuẩn mà tất cả mọi sự dạy dỗ và kinh nghiệm phải được kiểm chứng. (Dân-số Ký 12:6; II Sử-ký 20:20; A-mốt 3:7; Giô-ên 2:28, 29; Công-vụ Các Sứ-đồ 2:14-21; II Ti-mô-thê 3:16, 17; Hê-bơ-rơ 1:1-3; Khải-huyền 12:17; 19:10; 22:8, 9).

18. Ơn Tiên Tri

Kinh Thánh chứng thực rằng một trong các ơn của Đức Thánh Linh là tiên tri. Ơn này là một dấu hiệu nhận diện của Hội Thánh còn sót lại và chúng ta tin rằng nó được bày tỏ trong chức vụ của bà Ellen G. White. Những tác phẩm của bà phát ngôn với…

Read MoreLong right arrow

17. Các Ơn Và Chức Vụ Của Thánh Linh

Đức Chúa Trời phú trên tất cả tín hữu của Hội Thánh Ngài ở mọi thời đại các ơn Thánh Linh hầu cho mỗi người phải sử dụng trong chức vụ yêu thương nhằm đem lại lợi ích chung cho Hội Thánh và nhân loại. Ban cho qua sự tác động của Đức Thánh Linh…

Read MoreLong right arrow

16. Tiệc Thánh

Lễ Tiệc Thánh là một sự dự phần trong những biểu trưng về thân thể và huyết của Đức Chúa Jêsus, như một sự bày tỏ đức tin nơi Ngài, là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Trong kinh nghiệm về sự thông công này, Đấng Christ sẽ hiện diện để gặp gỡ…

Read MoreLong right arrow

15. Phép Báp-têm

Qua phép báp-têm chúng ta xưng nhận đức tin của mình trong sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ, và chứng thực về sự chết đi tội lỗi của chúng ta cũng như về ý định bước đi trong đời sống mới của mình. Như vậy chúng ta thừa nhận Đấng…

Read MoreLong right arrow

14. Hiệp Nhất Trong Thân Của Đấng Christ

Hội Thánh là một thân với nhiều chi thể, được kêu gọi từ mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Trong Đấng Christ chúng ta là một sự dựng nên mới; những sự khác nhau về chủng tộc, văn hóa, học vấn và dân tộc, cùng những sự khác biệt giữa…

Read MoreLong right arrow

13. Hội Thánh Còn Sót Lại Và Sứ Mạng Của Mình

Hội Thánh phổ quát* bao gồm tất cả những ai thật sự tin nơi Đấng Christ, nhưng trong những ngày sau rốt—thời điểm của sự bội đạo lan rộng—thì Hội Thánh còn sót lại đã được gọi ra để gìn giữ những điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.…

Read MoreLong right arrow

12. Hội Thánh

Hội Thánh là một cộng đồng của những người tin là những ai đã xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của mình. Trong sự liên tục với dân sự của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, chúng ta được kêu gọi khỏi thế gian; [và] chúng ta nhóm…

Read MoreLong right arrow

10. Kinh Nghiệm Sự Cứu Rỗi

Trong tình yêu thương và lòng nhân từ vô bờ bến mà Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ, vốn vô tội, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta có thể có sự công bình của Đức Chúa Trời. Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh chúng ta ý thức…

Read MoreLong right arrow

09. Đời Sống, Sự Chết, Sự Phục Sinh Của Đấng Christ

Trong đời sống vâng phục trọn vẹn theo ý muốn Đức Chúa Trời của Đấng Christ, trong sự đau đớn, sự chết và sự phục sinh của Ngài, Đức Chúa Trời đã chu cấp phương tiện chuộc tội duy nhất cho tội lỗi của con người, hầu những ai bởi đức tin chấp nhận sự…

Read MoreLong right arrow

08. Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

Cả nhân loại giờ đây đang cuốn vào một sự tranh đấu khốc liệt giữa Đấng Christ và Sa-tan liên quan đến bản tánh của Đức Chúa Trời, luật pháp và chủ quyền trên vũ trụ của Ngài. Sự xung đột này đã bắt đầu ở trên trời khi một loài thọ tạo, được phú…

Read MoreLong right arrow