28 Tín Điều

Người nam và người nữ đã được dựng nên như ảnh tượng của Đức Chúa Trời với tính chất cá nhân, năng lực và sự tự do để suy nghĩ và hành động. Mặc dù được tạo dựng như những cá thể tự do, mỗi người là một sự hiệp nhất không thể chia ra giữa thân thể, trí óc và tâm linh, phụ thuộc vào Đức Chúa Trời về sự sống, hơi thở cùng mọi thứ khác. Khi tổ phụ và tổ mẫu đầu tiên của chúng ta không vâng theo Đức Chúa Trời, họ đã chối bỏ sự phụ thuộc của mình nơi Ngài và rơi khỏi vị trí cao trọng của mình. Ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong họ bị hư hỏng và họ ở dưới sự chết. Dòng dõi của họ chia sẻ bản tánh sa ngã này cùng những hậu quả của nó. Họ được sanh ra với những sự yếu đuối và các khuynh hướng phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, đã hòa giải thế gian với chính Ngài và qua Thánh Linh của Ngài khôi phục ảnh tượng của Đấng Tạo Hóa cho những người biết ăn năn. Được tạo dựng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, loài người được kêu gọi để yêu mến Ngài, yêu mến lẫn nhau và chăm sóc môi trường của mình. (Sáng-thế Ký 1:26-28; 2:7, 15; 3; Thi-thiên 8:4-8; 51:5, 10; 58:3; Giê-rê-mi 17:9; Công-vụ Các Sứ-đồ 17:24-28; Rô-ma 5:12-17; II Cô-rinh-tô 5:19, 20; Ê-phê-sô 2:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23; I Giăng 3:4; 4:7, 8, 11, 20).

07. Bản Chất Con Người

Người nam và người nữ đã được dựng nên như ảnh tượng của Đức Chúa Trời với tính chất cá nhân, năng lực và sự tự do để suy nghĩ và hành động. Mặc dù được tạo dựng như những cá thể tự do, mỗi người là một sự hiệp nhất không thể chia ra…

Read MoreLong right arrow

06. Sự Sáng Tạo

Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh sự miêu tả lịch sử và đáng tin về hoạt động sáng tạo của Ngài. Ngài đã tạo dựng vũ trụ và trong một sự sáng tạo sáu ngày gần đây*, Chúa đã làm nên “trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó” và đã…

Read MoreLong right arrow

05. Đức Thánh Linh

Đức Chúa Thánh Linh đời đời đã hành động với Đức Cha và Đức Con trong sự sáng tạo, sự giáng thế làm người và sự cứu chuộc. Ngài cũng là một Đấng tương tự như Đức Cha và Đức Con. Ngài đã soi dẫn những tác giả Kinh Thánh. Ngài làm đầy dẫy đời…

Read MoreLong right arrow

04. Đức Con

Đức Chúa Con đời đời đã hiện thân trong Đức Chúa Jêsus Christ. Qua Ngài muôn vật được dựng nên, bản tánh của Đức Chúa Trời được bày tỏ, sự cứu rỗi của nhân loại được hoàn tất và thế gian bị phán xét. Đấng Christ Jêsus* mãi mãi thật sự là Đức Chúa Trời,…

Read MoreLong right arrow

03. Đức Cha

Đức Chúa Cha đời đời là Đấng Sáng Tạo, Nguồn Cội, Đấng Nâng Đỡ và Chủ Tể của mọi sự sáng tạo. Ngài là công bình và thánh khiết, nhân từ và thương xót, chậm giận, đầy dẫy trong tình yêu thương và sự thành tín không đổi thay. Những phẩm chất và năng lực…

Read MoreLong right arrow

02. Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Chỉ có một Đức Chúa Trời: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, một sự hiệp nhất của ba Đấng cùng sống vĩnh hằng. Đức Chúa Trời là bất tử, toàn năng, toàn tri, trên tất cả và hằng hữu. Ngài là vô hạn và vượt quá sự hiểu biết của con người, tuy…

Read MoreLong right arrow

01. Kinh Thánh

Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, là Lời được viết lại của Đức Chúa Trời, được ban cho bởi sự soi dẫn thiêng liêng. Các tác giả được soi dẫn đã nói và viết trong khi họ được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Trong Lời này, Đức Chúa Trời phó thác cho nhân…

Read MoreLong right arrow