Recent Posts

Trong đời sống vâng phục trọn vẹn theo ý muốn Đức Chúa Trời của Đấng Christ, trong sự đau đớn, sự chết và sự phục sinh của Ngài, Đức Chúa Trời đã chu cấp phương tiện chuộc tội duy nhất cho tội lỗi của con người, hầu những ai bởi đức tin chấp nhận sự chuộc tội này có thể có sự sống đời đời và cả loài thọ tạo có thể hiểu rõ hơn về tình yêu thương thánh khiết vô bờ bến của Đấng Tạo Hóa. Sự chuộc tội hoàn hảo này minh chứng tính công bình của luật pháp Đức Chúa Trời và sự nhân từ của bản tánh Ngài; bởi nó vừa kết án tội lỗi của chúng ta vừa ban sự tha thứ cho chúng ta. Sự chết của Đấng Christ là sự thay thế và sự đền tội, làm cho hòa thuận và biến đổi. Sự phục sinh bằng thể xác của Đấng Christ công bố sự đắc thắng của Đức Chúa Trời trên các quyền lực của ma quỷ và đảm bảo về sự chiến thắng chung cuộc trên tội lỗi cũng như sự chết dành cho những ai chấp nhận sự đền tội. Sự phục sinh ấy tuyên bố quyền chủ tể của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng mà mọi đầu gối trên trời và dưới đất sẽ quỳ trước mặt Ngài. (Sáng-thế Ký 3:15; Thi-thiên 22:1; Ê-sai 53; Giăng 3:16; 14:30; Rô-ma 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; I Cô-rinh-tô 15:3, 4, 20-22; II Cô-rinh-tô 5:14, 15, 19-21; Phi-líp 2:6-11; Cô-lô-se 2:15; I Phi-e-rơ 2:21, 22; I Giăng 2:2; 4:10).

09. Đời Sống, Sự Chết, Sự Phục Sinh Của Đấng Christ

Trong đời sống vâng phục trọn vẹn theo ý muốn Đức Chúa Trời của Đấng Christ, trong sự đau đớn, sự chết và sự phục sinh của Ngài, Đức Chúa Trời đã chu cấp phương tiện chuộc tội duy nhất cho tội lỗi của con người, hầu những ai bởi đức tin chấp nhận sự…

Read MoreLong right arrow

08. Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

Cả nhân loại giờ đây đang cuốn vào một sự tranh đấu khốc liệt giữa Đấng Christ và Sa-tan liên quan đến bản tánh của Đức Chúa Trời, luật pháp và chủ quyền trên vũ trụ của Ngài. Sự xung đột này đã bắt đầu ở trên trời khi một loài thọ tạo, được phú…

Read MoreLong right arrow

07. Bản Chất Con Người

Người nam và người nữ đã được dựng nên như ảnh tượng của Đức Chúa Trời với tính chất cá nhân, năng lực và sự tự do để suy nghĩ và hành động. Mặc dù được tạo dựng như những cá thể tự do, mỗi người là một sự hiệp nhất không thể chia ra…

Read MoreLong right arrow

06. Sự Sáng Tạo

Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh sự miêu tả lịch sử và đáng tin về hoạt động sáng tạo của Ngài. Ngài đã tạo dựng vũ trụ và trong một sự sáng tạo sáu ngày gần đây*, Chúa đã làm nên “trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó” và đã…

Read MoreLong right arrow

05. Đức Thánh Linh

Đức Chúa Thánh Linh đời đời đã hành động với Đức Cha và Đức Con trong sự sáng tạo, sự giáng thế làm người và sự cứu chuộc. Ngài cũng là một Đấng tương tự như Đức Cha và Đức Con. Ngài đã soi dẫn những tác giả Kinh Thánh. Ngài làm đầy dẫy đời…

Read MoreLong right arrow

04. Đức Con

Đức Chúa Con đời đời đã hiện thân trong Đức Chúa Jêsus Christ. Qua Ngài muôn vật được dựng nên, bản tánh của Đức Chúa Trời được bày tỏ, sự cứu rỗi của nhân loại được hoàn tất và thế gian bị phán xét. Đấng Christ Jêsus* mãi mãi thật sự là Đức Chúa Trời,…

Read MoreLong right arrow

03. Đức Cha

Đức Chúa Cha đời đời là Đấng Sáng Tạo, Nguồn Cội, Đấng Nâng Đỡ và Chủ Tể của mọi sự sáng tạo. Ngài là công bình và thánh khiết, nhân từ và thương xót, chậm giận, đầy dẫy trong tình yêu thương và sự thành tín không đổi thay. Những phẩm chất và năng lực…

Read MoreLong right arrow

02. Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Chỉ có một Đức Chúa Trời: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, một sự hiệp nhất của ba Đấng cùng sống vĩnh hằng. Đức Chúa Trời là bất tử, toàn năng, toàn tri, trên tất cả và hằng hữu. Ngài là vô hạn và vượt quá sự hiểu biết của con người, tuy…

Read MoreLong right arrow

01. Kinh Thánh

Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước, là Lời được viết lại của Đức Chúa Trời, được ban cho bởi sự soi dẫn thiêng liêng. Các tác giả được soi dẫn đã nói và viết trong khi họ được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Trong Lời này, Đức Chúa Trời phó thác cho nhân…

Read MoreLong right arrow

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read MoreLong right arrow