Uncategorized

Bởi sự chết của mình trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng trên những quyền lực của ma quỷ. Đấng đã khuất phục các tà linh trong suốt thời gian chức vụ trên đất của Ngài đã đánh đổ quyền lực của ma quỷ và đảm bảo về sự hủy diệt sau rốt của chúng. Chiến thắng của Đức Chúa Jêsus ban cho chúng ta sự đắc thắng trên những quyền lực ma quỷ mà vẫn còn đang tìm cách khống chế chúng ta, trong khi chúng ta bước đi với Ngài trong sự bình an, vui mừng và sự chắc chắn về tình yêu thương của Ngài. Giờ đây Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta. Qua việc luôn tận trung với Đức Chúa Jêsus như là Đấng Cứu Chuộc và Chúa của mình, chúng ta được giải thoát khỏi gánh nặng của các việc làm trong quá khứ. Chúng ta sẽ không còn sống trong sự tăm tối, trong sự sợ hãi những quyền lực của ma quỷ, trong sự dốt nát và trong sự vô vị của đường lối sống cũ của mình nữa. Trong sự tự do mới nơi Đức Chúa Jêsus này, chúng ta được kêu gọi để phát triển trở nên giống với bản tánh của Chúa, thông công với Ngài hằng ngày trong sự cầu nguyện, được nuôi dưỡng bởi Lời Ngài, suy gẫm về Lời ấy và về sự quan phòng của Ngài, hát ngợi khen Ngài, nhóm họp lại để thờ phượng và dự phần trong sứ mạng của Hội Thánh. Chúng ta cũng được kêu gọi để đi theo gương của Đấng Christ qua việc chăm sóc cách yêu thương đối với những nhu cầu về thể xác, tâm trí, xã hội, cảm xúc và tâm linh của nhân loại. Khi chúng ta dấn thân trong sự phục vụ yêu thương cho những người xung quanh mình và trong việc làm chứng cho sự cứu rỗi của Chúa, thì Ngài sẽ luôn ở cùng chúng ta qua Thánh Linh để biến đổi mọi giây phút và mọi nhiệm vụ trở nên một kinh nghiệm tâm linh. (I Sử-ký 29:11; Thi-thiên 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Ma-thi-ơ 20:25-28; 25:31-46; Lu-ca 10:17-20; Giăng 20:21; Rô-ma 8:38, 39; II Cô-rinh-tô 3:17, 18; Ga-la-ti 5:22-25; Ê-phê-sô 5:19, 20; 6:12-18; Phi-líp 3:7-14; Cô-lô-se 1:13, 14; 2:6, 14, 15; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, 23; Hê-bơ-rơ 10:25; Gia-cơ 1:27; II Phi-e-rơ 2:9; 3:18; I Giăng 4:4).

11. Sự Lớn Mạnh Trong Đấng Christ

Bởi sự chết của mình trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng trên những quyền lực của ma quỷ. Đấng đã khuất phục các tà linh trong suốt thời gian chức vụ trên đất của Ngài đã đánh đổ quyền lực của ma quỷ và đảm bảo về sự hủy diệt sau…

Read MoreLong right arrow

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read MoreLong right arrow

New Website

Welcome to our new website. We look forward to being connected with you and sharing more about the love of God.

Read MoreLong right arrow

Get your church online

Sarawak Adventist Mission is now able to provide all Adventist churches in our region with free website hosting and subdomain link. Please contact us for more details.

Read MoreLong right arrow