28 Tín Điều

Trên đất mới là nơi những người công bình cư ngụ, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp một nhà đời đời cho những người được chuộc và một môi trường hoàn hảo cho sự sống, tình yêu, niềm vui và học hỏi bất diệt trong sự hiện diện của Ngài. Bởi ở đó, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với dân sự Ngài và sự đau đớn cũng như sự chết sẽ qua đi. Sự tranh đấu khốc liệt sẽ chấm dứt và tội lỗi sẽ không còn nữa. Mọi loài (sống động và vô tri vô giác) sẽ bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương; và Ngài sẽ trị vì đời đời. A-men. (Ê-sai 35; 65:17-25; Ma-thi-ơ 5:5; II Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 11:15; 21:1-7; 22:1-5).

28. Đất Mới

Trên đất mới là nơi những người công bình cư ngụ, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp một nhà đời đời cho những người được chuộc và một môi trường hoàn hảo cho sự sống, tình yêu, niềm vui và học hỏi bất diệt trong sự hiện diện của Ngài. Bởi ở đó, chính Đức…

Read MoreLong right arrow

27. Một Ngàn Năm và Sự Chấm Dứt Của Tội Lỗi

Một ngàn năm là giai đoạn trị vì của Đấng Christ với các thánh của Ngài trên trời trong khoảng giữa sự phục sinh thứ nhất và thứ hai. Trong suốt thời gian này, những kẻ chết gian ác sẽ bị phán xét; đất sẽ hoàn toàn hoang vu, không có người nào sống, ngoại…

Read MoreLong right arrow

26. Sự Chết Và Sự Phục Sinh

Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời (Đấng duy nhất là bất tử) sẽ ban sự sống đời đời cho những người được cứu chuộc của Ngài. Cho đến ngày đó, thì sự chết là một trạng thái vô ý thức đối với tất cả mọi người. Khi Đấng Christ…

Read MoreLong right arrow

25. Sự Đến Lần Thứ Hai Của Đấng Christ

Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ là niềm hi vọng phước hạnh của Hội Thánh, là đỉnh điểm vĩ đại của phúc âm. Sự đến của Đấng Cứu Chuộc sẽ là thực tế, cá nhân*, có thể thấy được và toàn cầu. Khi Ngài trở lại, người công bình đã chết sẽ được…

Read MoreLong right arrow

24. Chức Vụ Của Đấng Christ Trong Đền Thánh Trên Trời

Có một đền thánh ở trên trời là đền tạm thật mà do Chúa đã dựng nên chớ không phải bởi con người. Tại nơi đó, Đấng Christ thay mặt cho chúng ta thực hiện chức việc, chu cấp cho những người tin các ích lợi của sự hy sinh đền tội của Ngài, được…

Read MoreLong right arrow

23. Hôn Nhân Và Gia Đình

Hôn nhân được thiết lập một cách thiêng liêng tại Ê-đen và được Đức Chúa Jêsus xác nhận để trở nên một sự kết hợp trọn đời giữa một người nam và một người nữ trong tình bầu bạn yêu thương. Đối với Cơ Đốc nhân thì lời hứa hôn nhân là [lời hứa] đối…

Read MoreLong right arrow

22. Cách Cư Xử Cơ Đốc Nhân

Chúng ta được kêu gọi để trở nên một dân sự tin kính là những người có suy nghĩ, cảm xúc và hành động hòa hợp với những nguyên tắc của Kinh Thánh trong mọi khía cạnh của đời sống cá nhân và xã hội. Để Thánh Linh có thể tái tạo trong mình bản…

Read MoreLong right arrow

21. Sự Quản Gia

Chúng ta là những quản gia của Đức Chúa Trời, được Ngài ủy thác thời gian, các cơ hội, những khả năng, tài sản và những ơn phước của đất cùng các nguồn tài nguyên của nó. Chúng ta chịu trách nhiệm trước Chúa về việc sử dụng chúng thích đáng. Chúng ta thừa nhận…

Read MoreLong right arrow

20. Ngày Sa-Bát

Đấng Tạo Hóa nhân từ, sau sáu ngày của sự Sáng tạo, đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy và thiết lập ngày Sa-bát cho tất cả mọi người như một kỷ niệm về sự Sáng tạo. Điều răn thứ tư của luật pháp không thể thay đổi của Đức Chúa Trời đòi hỏi việc…

Read MoreLong right arrow

19. Luật Pháp Của Đức Chúa Trời

Những nguyên tắc vĩ đại của luật pháp Đức Chúa Trời được bao gồm trong Mười Điều Răn và được minh họa trong đời sống của Đấng Christ. Chúng bày tỏ tình yêu thương, ý muốn và những mục đích của Đức Chúa Trời liên quan đến cách cư xử cùng các mối quan hệ…

Read MoreLong right arrow