21. Sự Quản Gia

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Chúng ta là những quản gia của Đức Chúa Trời, được Ngài ủy thác thời gian, các cơ hội, những khả năng, tài sản và những ơn phước của đất cùng các nguồn tài nguyên của nó. Chúng ta chịu trách nhiệm trước Chúa về việc sử dụng chúng thích đáng. Chúng ta thừa nhận quyền sở hữu của Đức Chúa Trời qua việc trung tín phục sự Ngài và các anh chị em đồng loại của mình, cũng như qua việc hoàn trả lại một phần mười và dâng hiến các của dâng cho sự rao báo tin lành của Ngài và cho sự lớn mạnh của Hội Thánh Ngài. Sự quản gia là một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để nuôi dưỡng trong tình yêu thương và chiến thắng trên tính ích kỷ và thói tham lam. Những quản gia vui mừng trong các ơn phước đến với những người khác như là kết quả của sự trung tín mình. (Sáng-thế Ký 1:26-28; 2:15; I Sử-ký 29:14; A-ghê 1:3-11; Ma-la-chi 3:8-12; Ma-thi-ơ 23:23; Rô-ma 15:26, 27; I Cô-rinh-tô 9:9-14; II Cô-rinh-tô 8:1-15; 9:7).