28. Đất Mới

Trên đất mới là nơi những người công bình cư ngụ, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp một nhà đời đời cho những người được chuộc và một môi trường hoàn hảo cho sự sống, tình yêu, niềm vui và học hỏi bất diệt trong sự hiện diện của Ngài. Bởi ở đó, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với dân sự Ngài và sự đau đớn cũng như sự chết sẽ qua đi. Sự tranh đấu khốc liệt sẽ chấm dứt và tội lỗi sẽ không còn nữa. Mọi loài (sống động và vô tri vô giác) sẽ bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương; và Ngài sẽ trị vì đời đời. A-men. (Ê-sai 35; 65:17-25; Ma-thi-ơ 5:5; II Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 11:15; 21:1-7; 22:1-5).