10. Kinh Nghiệm Sự Cứu Rỗi

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Trong tình yêu thương và lòng nhân từ vô bờ bến mà Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ, vốn vô tội, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta có thể có sự công bình của Đức Chúa Trời. Được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh chúng ta ý thức về nhu cầu của mình, thừa nhận tội lỗi mình, ăn năn các sự vi phạm mình và bày tỏ đức tin trong Đức Chúa Jêsus như là Đấng Cứu Chuộc và Chúa, Đấng Thay Thế và Đấng Gương Mẫu. Đức tin cứu rỗi này đến qua quyền năng thiêng liêng của Ngôi Lời và là quà tặng về ân điển của Đức Chúa Trời. Qua Đấng Christ, chúng ta được xưng công bình, được nhận làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời và được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Qua Thánh Linh chúng ta được sanh lại và được thánh hóa; Thánh Linh làm mới lại tâm trí của chúng ta, viết luật pháp yêu thương của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta và chúng ta được ban cho năng quyền để sống một đời sống thánh khiết. Qua việc ở trong Ngài, chúng ta trở nên những người dự phần của bản tánh thiên thượng và có được sự chắc chắn về sự cứu rỗi ngay bây giờ và lúc phán xét. (Sáng-thế Ký 3:15; Ê-sai 45:22; 53; Giê-rê-mi 31:31-34; Ê-xê-chi-ên 33:11; 36:25-27; Ha-ba-cúc 2:4; Mác 9:23, 24; Giăng 3:3-8, 16; 16:8; Rô-ma 3:21-26; 5:6-10; 8:1-4, 14-17; 10:17; 12:2; II Cô-rinh-tô 5:17-21; Ga-la-ti 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Ê-phê-sô 2:4-10; Cô-lô-se 1:13, 14; Tít 3:3-7; Hê-bơ-rơ 8:7-12; I Phi-e-rơ 1:24; 2:21, 22; II Phi-e-rơ 1:3, 4; Khải-huyền 13:8).