12. Hội Thánh

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Hội Thánh là một cộng đồng của những người tin là những ai đã xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của mình. Trong sự liên tục với dân sự của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước, chúng ta được kêu gọi khỏi thế gian; [và] chúng ta nhóm hiệp nhau lại để thờ phượng, để thông công, để được chỉ dạy trong Lời, để kỷ niệm Lễ Tiệc Thánh, để phục vụ nhân loại và để rao báo tin lành cho cả thế giới. Hội Thánh nhận được thẩm quyền của mình từ Đấng Christ—Đấng là Ngôi Lời hiện thân được bày tỏ trong Kinh Thánh. Hội Thánh là gia đình của Đức Chúa Trời; được Ngài nhận làm con cái, những thành viên trong Hội Thánh sống trên nền tảng của giao ước mới. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, một cộng đồng đức tin mà chính Đấng Christ là Đầu. Hội Thánh là cô dâu mà Đấng Christ đã chết để Ngài có thể thánh hóa và làm sạch nàng. Lúc Chúa trở lại trong sự đắc thắng, Ngài sẽ đưa nàng dâu đến với chính mình, một Hội Thánh vinh hiển, những người trung tín của mọi thời đại, được mua bởi huyết Ngài, không vết nhơ hoặc nhăn nheo, nhưng thánh khiết và không tì vết. (Sáng-thế Ký 12:1-3; Xuất Ê-díp-tô Ký 19:3-7; Ma-thi-ơ 16:13-20; 18:18; 28:19, 20; Công-vụ Các Sứ-đồ 2:38-42; 7:38; I Cô-rinh-tô 1:2; Ê-phê-sô 1:22, 23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Cô-lô-se 1:17, 18; I Phi-e-rơ 2:9).