03. Đức Cha

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Đức Chúa Cha đời đời là Đấng Sáng Tạo, Nguồn Cội, Đấng Nâng Đỡ và Chủ Tể của mọi sự sáng tạo. Ngài là công bình và thánh khiết, nhân từ và thương xót, chậm giận, đầy dẫy trong tình yêu thương và sự thành tín không đổi thay. Những phẩm chất và năng lực được biểu lộ trong Đức Con và Đức Thánh Linh thì cũng là những điều thuộc về Đức Cha. (Sáng-thế Ký 1:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:35; Thi-thiên 110:1, 4; Giăng 3:16; 14:9; I Cô-rinh-tô 15:28; I Ti-mô-thê 1:17; I Giăng 4:8; Khải-huyền 4:11).