07. Bản Chất Con Người

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Người nam và người nữ đã được dựng nên như ảnh tượng của Đức Chúa Trời với tính chất cá nhân, năng lực và sự tự do để suy nghĩ và hành động. Mặc dù được tạo dựng như những cá thể tự do, mỗi người là một sự hiệp nhất không thể chia ra giữa thân thể, trí óc và tâm linh, phụ thuộc vào Đức Chúa Trời về sự sống, hơi thở cùng mọi thứ khác. Khi tổ phụ và tổ mẫu đầu tiên của chúng ta không vâng theo Đức Chúa Trời, họ đã chối bỏ sự phụ thuộc của mình nơi Ngài và rơi khỏi vị trí cao trọng của mình. Ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong họ bị hư hỏng và họ ở dưới sự chết. Dòng dõi của họ chia sẻ bản tánh sa ngã này cùng những hậu quả của nó. Họ được sanh ra với những sự yếu đuối và các khuynh hướng phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, đã hòa giải thế gian với chính Ngài và qua Thánh Linh của Ngài khôi phục ảnh tượng của Đấng Tạo Hóa cho những người biết ăn năn. Được tạo dựng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, loài người được kêu gọi để yêu mến Ngài, yêu mến lẫn nhau và chăm sóc môi trường của mình. (Sáng-thế Ký 1:26-28; 2:7, 15; 3; Thi-thiên 8:4-8; 51:5, 10; 58:3; Giê-rê-mi 17:9; Công-vụ Các Sứ-đồ 17:24-28; Rô-ma 5:12-17; II Cô-rinh-tô 5:19, 20; Ê-phê-sô 2:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23; I Giăng 3:4; 4:7, 8, 11, 20).