16. Tiệc Thánh

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Lễ Tiệc Thánh là một sự dự phần trong những biểu trưng về thân thể và huyết của Đức Chúa Jêsus, như một sự bày tỏ đức tin nơi Ngài, là Chúa và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Trong kinh nghiệm về sự thông công này, Đấng Christ sẽ hiện diện để gặp gỡ và làm mạnh mẽ dân sự của Ngài. Khi dự phần, chúng ta vui mừng rao báo về sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài trở lại. Việc sửa soạn cho Lễ Tiệc Thánh bao gồm việc tự xét lấy mình, ăn năn và xưng tội. Đức Thầy đã thụ phong lễ rửa chân để biểu hiện cho sự làm sạch như mới, để bày tỏ một sự sẵn sàng phục sự lẫn nhau trong sự hạ mình giống như Đấng Christ, và để hiệp nhất những tấm lòng của chúng ta trong tình yêu thương. Lễ Tiệc Thánh thì mở ra cho tất cả những Cơ Đốc nhân có niềm tin*. (Ma-thi-ơ 26:17-30; Giăng 6:48-63; 13:1-17; I Cô-rinh-tô 10:16, 17; 11:23-30; Khải-huyền 3:20).