09. Đời Sống, Sự Chết, Sự Phục Sinh Của Đấng Christ

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Trong đời sống vâng phục trọn vẹn theo ý muốn Đức Chúa Trời của Đấng Christ, trong sự đau đớn, sự chết và sự phục sinh của Ngài, Đức Chúa Trời đã chu cấp phương tiện chuộc tội duy nhất cho tội lỗi của con người, hầu những ai bởi đức tin chấp nhận sự chuộc tội này có thể có sự sống đời đời và cả loài thọ tạo có thể hiểu rõ hơn về tình yêu thương thánh khiết vô bờ bến của Đấng Tạo Hóa. Sự chuộc tội hoàn hảo này minh chứng tính công bình của luật pháp Đức Chúa Trời và sự nhân từ của bản tánh Ngài; bởi nó vừa kết án tội lỗi của chúng ta vừa ban sự tha thứ cho chúng ta. Sự chết của Đấng Christ là sự thay thế và sự đền tội, làm cho hòa thuận và biến đổi. Sự phục sinh bằng thể xác của Đấng Christ công bố sự đắc thắng của Đức Chúa Trời trên các quyền lực của ma quỷ và đảm bảo về sự chiến thắng chung cuộc trên tội lỗi cũng như sự chết dành cho những ai chấp nhận sự đền tội. Sự phục sinh ấy tuyên bố quyền chủ tể của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng mà mọi đầu gối trên trời và dưới đất sẽ quỳ trước mặt Ngài. (Sáng-thế Ký 3:15; Thi-thiên 22:1; Ê-sai 53; Giăng 3:16; 14:30; Rô-ma 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; I Cô-rinh-tô 15:3, 4, 20-22; II Cô-rinh-tô 5:14, 15, 19-21; Phi-líp 2:6-11; Cô-lô-se 2:15; I Phi-e-rơ 2:21, 22; I Giăng 2:2; 4:10).