05. Đức Thánh Linh

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Đức Chúa Thánh Linh đời đời đã hành động với Đức Cha và Đức Con trong sự sáng tạo, sự giáng thế làm người và sự cứu chuộc. Ngài cũng là một Đấng tương tự như Đức Cha và Đức Con. Ngài đã soi dẫn những tác giả Kinh Thánh. Ngài làm đầy dẫy đời sống Đấng Christ với quyền năng. Ngài thu hút và cáo trách con người; và những ai đáp lại thì Ngài làm mới lại và biến đổi theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Được Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sai để hằng ở với những con cái mình, Ngài mở rộng các ơn Thánh Linh cho Hội Thánh, trao quyền cho Hội Thánh để mang lời chứng cho Đấng Christ và dẫn dắt Hội Thánh vào trong mọi lẽ thật hòa hợp với Kinh Thánh. (Sáng-thế Ký 1:1, 2; II Sa-mu-ên 23:2; Thi-thiên 51:11; Ê-sai 61:1; Lu-ca 1:35; 4:18; Giăng 14:16-18, 26; 15:26; 16:7-13; Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8; 5:3; 10:38; Rô-ma 5:5; I Cô-rinh-tô 12:7-11; II Cô-rinh-tô 3:18; II Phi-e-rơ 1:21).