14. Hiệp Nhất Trong Thân Của Đấng Christ

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Hội Thánh là một thân với nhiều chi thể, được kêu gọi từ mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Trong Đấng Christ chúng ta là một sự dựng nên mới; những sự khác nhau về chủng tộc, văn hóa, học vấn và dân tộc, cùng những sự khác biệt giữa cao và thấp, giàu và nghèo, nam và nữ, không được gây chia rẽ giữa vòng chúng ta. Chúng ta là bình đẳng trong Đấng Christ, Đấng bởi một Đức Thánh Linh đã liên kết chúng ta vào trong sự thông công với Ngài và với nhau; chúng ta phải phục vụ và được phục vụ trong sự không thiên vị hoặc chừa lại*. Qua sự khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ trong Kinh Thánh, chúng ta chia sẻ cùng một đức tin và hi vọng, và vươn ra mọi người trong một lời chứng. Sự hiệp nhất này có nguồn gốc từ sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng đã nhận chúng ta là con cái Ngài. (Thi-thiên 133:1; Ma-thi-ơ 28:19, 20; Giăng 17:20-23; Công-vụ Các Sứ-đồ 17:26, 27; Rô-ma 12:4, 5; I Cô-rinh-tô 12:12-14; II Cô-rinh-tô 5:16, 17; Ga-la-ti 3:27-29; Ê-phê-sô 2:13-16; 4:3-6, 11-16; Cô-lô-se 3:10-15).