15. Phép Báp-têm

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Qua phép báp-têm chúng ta xưng nhận đức tin của mình trong sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ, và chứng thực về sự chết đi tội lỗi của chúng ta cũng như về ý định bước đi trong đời sống mới của mình. Như vậy chúng ta thừa nhận Đấng Christ là Chúa và Đấng Cứu Chuộc, trở nên dân sự của Ngài, và được tiếp nhận như những thành viên của Hội Thánh Ngài. Phép báp-têm là một dấu hiệu về sự hiệp nhất của chúng ta với Đấng Christ, về sự tha thứ các tội lỗi của chúng ta và về sự tiếp nhận Đức Thánh Linh của mình. Phép báp-têm là sự dìm mình xuống nước và còn tùy thuộc vào sự xác nhận đức tin trong Đức Chúa Jêsus và vào bằng chứng về sự ăn năn tội lỗi. Phép báp-têm làm theo chỉ thị của Kinh Thánh và chấp nhận những sự dạy dỗ trong đó. (Ma-thi-ơ 28:19, 20; Công-vụ Các Sứ-đồ 2:38; 16:30-33; 22:16; Rô-ma 6:1-6; Ga-la-ti 3:27; Cô-lô-se 2:12, 13).