04. Đức Con

28 Tín Điều Tháng Mười 26, 2021

Đức Chúa Con đời đời đã hiện thân trong Đức Chúa Jêsus Christ. Qua Ngài muôn vật được dựng nên, bản tánh của Đức Chúa Trời được bày tỏ, sự cứu rỗi của nhân loại được hoàn tất và thế gian bị phán xét. Đấng Christ Jêsus* mãi mãi thật sự là Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã trở nên thật sự là con người. Ngài được thọ thai bởi Đức Thánh Linh và được trinh nữ Ma-ri sanh ra. Ngài đã sống và kinh nghiệm sự cám dỗ như một con người, nhưng đã làm gương một cách hoàn hảo về sự công bình và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Qua các phép lạ của mình, Ngài đã bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và được chứng thực chính là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa. Ngài đã chịu đau đớn và tự nguyện chết trên cây thập tự vì những tội lỗi của chúng ta và thay vị trí của chúng ta. Ngài đã được làm cho sống lại và lên trời để thực hiện chức việc nơi đền thánh ở trên trời thay cho chúng ta. Ngài sẽ đến một lần nữa trong vinh hiển cho sự giải cứu sau rốt của dân sự Ngài và sự khôi phục muôn vật. (Ê-sai 53:4-6; Đa-ni-ên 9:25-27; Lu-ca 1:35; Giăng 1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Rô-ma 6:23; I Cô-rinh-tô 15:3, 4; II Cô-rinh-tô 3:18; 5:17-19; Phi-líp 2:5-11; Cô-lô-se 1:15-19; Hê-bơ-rơ 2:9-18; 8:1, 2).